Gereelde vrae

Hierdie bladsy is ‘n lys van die algemene vrae wat ons gereeld by die hulplyn kry:

Administratiewe gebruiker

Afsluitingsdatum terugskuif

Belastingberekening:  drukstuk

Belastingnommers: Inlees van werkers se belastingnommers

Belasting en WVF Tariewe vir spesifieke belastingjaar

Belasting:   ETI status aktiveer

Belasting: Verskil in LBS vir werkers met dieselfde inkomste

Belastingtabel aktief op betaalstrokies

Besering aan diens:  Vergoeding

Betaalstrokies: Druk betaalstrokies oor ‘n periode

Betaalstrokies: Druk Reeks Betaalstrokies

Betaalstrokies: Drukstuk itemtotale

Betaalstrokies: Drukstuk totale inkomste en aftrekkings (werkertotale ) [Excel formaat]

Betaalstrokies:   Drukstuk totale salarisse

Betaalstrokie:   Interim bonus / kommissie / loonregstelling

Betaalstrokie:  Kommissie

Betaalstrokie:   Items byvoeg

Betaalstrokie:   Lenings (meer as een lening)

Betaalstrokie:   Lenings

Betaalstrokie:   Lenings met rente

Betaalstrokie:   Loonregstellings

Betaalstrokie:  Meterlesings

Betaalstrokie:  Spaar

Betaalstrokie:  Voorskotte

Bywoning skep: Gebruik een werker as model

Bywoning: Skep van handrekords

Bywoning:  Ure en minute as desimale

Byvoeg van bykomende maatskappye

Byvoeg van bykomende maatskappye en skuif van personeel

Diesel: Goeie Praktyk

Diesel: Noodsaak van handgeskrewe logboek

Diesel: Skrap voertuig en drukknoppie en hergebruik van drukknoppie

Diesel:  Uitvoer van name na USB en sagteware-veranderinge

Drukknoppie uitreik en klokreëls

Drukknoppies uitreik met drukknopleser

Drukknoppies uitreik sonder drukknopleser

Easyfile IRP5 Rekon Riglyne

Excel CSV invoer

ID Nrs:  Nie-Suid-Afrikaanse Werkers

Indwing van Verlof

Inlees van registrasiekodes

Klokstelsel:  Goeie Praktyk

Klokwerker en Salariswerker: Verskil tussen

Klokwerker en Salariswerker: Verander klokwerker na salariswerker (en anders-om)

Lone aanpassing:  Alle werkers

Lone aanpassing:   Enkele Werker

Lone:   Mediese Fonds transaksies

Lone:   Spaar van Oortyd

Lone:  Tariewe op Openbare Vakansiedae

Lone: Tariewe op Sondae

Openbare Vakansiedae: Byvoeg of wysig

Opgawes:   Easyfile IRP5

Opgawes:   Easyfile Uitvoer van Belastingnommers

Opgawes:   WVF Elektronies indien

Opstelling:  Bykomende posbenaming

Personeel:  Aflegging van werker en uitbetaal van verlof

Personeel: Beeindig van werker se dienste en uitbetaal van verlof

Personeel:  Berekening van verlof

Personeel:  Eie werkernommers

Personeel:  Gelyke Indiensnemingsverslag

Personeel:  Herindiensneming van werker

Personeel:  Inlees van verlof

Personeel:  Kraamverlof

Personeel: Drukstuk Personeellys

Rugsteun Data

Statutere Tariewe Drukstuk

Tyd: Betaalde tyd afgeneem

Tyd:   Oortyd en korttyd afspeel

Tyd: Tydspelings aankoms en vertrek

Tyd: Skuif werker na ander tydprogram

Vereiste werksure

Verlof: Uitbetaling van verlofgeld

Werkers wat u aandag vereis

WVF: Lees oor berekening – hantering van bruto loon en ander inkomste

WVF:  Vorm U19

 

Klokstelsels, lonestelsels en dieselbeheerstelsels